Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a nákupní řád.

Nákupní řád, všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení, vymezení pojmů.

Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“), část „A“ je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. Část „A“ se vztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi fyzickou osobou Bc. Ivana Pavlíková (dále jen „Prodávající“ nebo „Dodavatel“) a kupujícím-spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Kupující“). Obchodní podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené u prodávajícího.

 

Prodávající je fyzická osoba:

Název: Bc. Ivana Pavlíková

Právní forma: OSVČ

Sídlo: Dvořákova 551, 75101 Tovačov

IČ: 75099845

 

Kupujícím-Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (§53 odst.3 Občanského zákoníku).

Přepravní službou (dále jen „Dopravce“) je právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.

Spotřebitelská smlouva (dále jen „Smlouva“) je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi Spotřebitelem a Prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně Kupujícího či Prodávajícího, lze Smlouvu uzavřít i jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená Smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a veřejně přístupné na všech provozovnách Prodávajícího, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

 

II.

Bezpečnost a ochrana informací.

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobním údajů v databázi Prodávajícího. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být použito pro plnění kupní smlouvy a za účelem případné nabídky obchodu a služeb Kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

 

III.

Objednávání, uzavření smlouvy.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má právo a možnost kontroly a opravy před odesláním objednávky.

Objednávka Kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení Kupujícímu s tímto jeho návrhem. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, platnost uzavřené smlouvy je 3 pracovní dny pro zboží na skladě Prodávajícího v okamžiku návrhu Smlouvy. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě Prodávajícího, může dojít po vzájemné dohodě k prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy a případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli Prodávajícího (kurzu Kč vůči zahraničním měnám, změna podmínek výrobce).

Objednávat lze následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu, jehož provozovatelem je Prodávající

- elektronickou poštou na adresu Prodávajícího

- osobně na provozovnách prodávajícího

- faxem, dopisem, telefonicky.

 

IV.

Platební a dodací podmínky.

Způsob plateb:

- platba v hotovosti při nákupu

- platba předem bankovním převodem (zálohová platba), Kupující má možnost zaplatit zboží předem na účet prodávajícího.

- platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá Dopravce

- platba bankovní převodem, pouze pro Kupující, kteří mají přidělený kreditní rámec se splatností

- na splátky (spotřebitelský úvěr) prostřednictvím společností Home Credit, Essox, Cetelem

- platba Aura kartou od firmy Cetelem.

 

Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na uvedenou adresu v objednávce. Součástí plnění není instalace předmětu plnění.

Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít.

Prodejce zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím Dopravce, po celé České republice obvykle do 1–3 pracovních dnů. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy.

 

 

Expediční poplatek se účtuje ke každé objednávce pro daný způsob dodání, vždy jen jeden poplatek na objednávce. Zahrnuje náklady spojené s výstupní kontrolou odesílaného zboží, balící materiál (paletu) a 100% pojištění zásilek proti poškození, ztrátě a jiným nenadálým událostem a případné vyřízení přepravních a celních dokumentů.

Přepravní služba (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce (Přepravní služby)

Přepravní služba paleta (nadrozměrný balík ČR) (bezhotovostně i dobírka) znamená, že předmět plnění je nadrozměrný balík a Prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce (Přepravní služby) PPL CZ s.r.o. (www.ppl.cz) nebo Geis CZ s.r.o. (www.geis.cz). Nadrozměrným balíkem se rozumí zboží balené v zásilce (balíku) jejíž nejdelší strana je delší jak 2m, součet obvodu obalu a její délky je větší jak 3m nebo hmotnost zásilky je větší jak 50kg

Přepravní služba EU (bezhotovostně i dobírka) znamená, že prodávající doručí plnění prostřednictvím dopravce (Přepravní služby) do libovolné země Evropské Unie.

Osobní odběr znamená vyzvednutí Produktů Kupujícím v provozní době na kterémkoliv Prodejním místě Prodávajícího

Individuální přeprava v určenou dobu nadrozměrného zboží znamená, že Prodávající doručí plnění prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků v dohodnutou dobu, nejčastěji v době od 16.00 do 19.00 hodin, na libovolné udané místo Kupujícím s možností vynešení zboží do dohodnutého patra.

4. Prodávající při Objednávce typu platba dopředu proformafakturou dodá Produkty kupujícímu maximálně do 14 (čtrnácti) dní od uhrazení proformafaktury, nejpozději však do 1 měsíce (u Produktů, které nejsou momentálně skladem). Nedodá-li Prodávající Produkty kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené zálohy ve výši 100%.

5. O odeslání Produktů bude Prodávající Kupujícího informovat elektronicky i s uvedením předběžné doby doručení, pokud si tuto možnost nastaví Kupující v elektronickém obchodním systému Prodávajícího.

6. O stavu vyřizování Objednávky či odeslání Produktů se může kupující informovat telefonicky, nebo na www.promami.cz po přihlášení pod svým přihlašovacím jménem.

7. Produkty budou dodávány ve vhodných obalech určených pro přepravu zásilek či jinak obvyklých obalech.

8. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané Produkty či jeho část, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným Smluvním partnerem Prodávajícího po třech opakovaných objednáních. V případě nedodání části objednaných Produktů formou dobírky, bude ponížená dobírková částka o nedodané zboží. V případě "úhrady předem" bude automaticky zadán kredit (přeplatek) pro příští objednávky daného zákazníka. Kupující má možnost požádat o vrácení přeplatku písemnou formou dopisem případně e-mailem (z legislativních důvodů není možné vyhovět telefonickým žádostem). Přeplatek musí být Prodávajícím vrácen nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet kupujícího.

 

V.

Odstoupení od smlouvy.

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§53 Občanský zákoník) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§53 odst. 7 Občanský zákoník).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv (§53 odst. 8 Občanský zákoník)

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného, má Dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (§53 odst. 10 Občanský zákoník) nebo je-li hodnota plnění smlouvy snížena (došlo k částečnému spotřebování, opotřebování či neúplnému vrácení zboží), je Spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích (§458 Občanský zákoník). V praxi se tak děje formou vystavení daňového dokladu na skutečně spotřebovanou práci technika, případně materiál, spojenou s vrácením zboží a následným započtením na vrácenou finanční částku Dodavatelem, která je pak Spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Náklady na spotřebovanou práci jsou maximálně 700,-Kč s DPH (588,20Kč bez DPH) za každou hodinu práce technika.

Dodavatel je zároveň povinen vrátit Spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Odstoupení od smlouvy je vhodné oznámit Dodavateli písemnou formou, kterou lze přiložit k vrácenému zboží, Dodavatel doporučuje před zasláním zboží pojistit.

Pokud nedojde k vzájemné dohodě o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy, například z důvodu změny ceny, ukončení výroby atd., může bez sankcí od smlouvy odstoupit Spotřebitel i Dodavatel. O svém rozhodnutí o odstoupení smlouvy je nutné druhou stranu informovat písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace e-mail.

 

VI.

Závěrečná ustanovení.

Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí přiměřeně ustanovení výše uvedených právních předpisů.

Kupující a Prodávající se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze Smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Kupující a Prodávající tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Smluvní strany si pro Řízení on-line zvolily e-mailové adresy uvedené v záhlaví kupní Smlouvy.

V případě že Kupující nemá uvedenu e-mailovou adresu smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je příloha č.1 (Stanovené druhy, zboží u niž lze uplatnit záruky přímo u servisních organizací).

Kupující a Prodávající jsou těmito Obchodními podmínkami vázáni. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

 

 

V Tovačově dne 1.5.2011, Bc. Ivana Pavlíková